Van klachtenregelingen hoop je als school nooit gebruik van hoeven te maken. Niettemin vinden wij het zinvol, dat wel duidelijk is wat er met klachten gebeurt, mochten die er toch zijn.
Wanneer ouders een klacht hebben, is deze in de praktijk vrijwel altijd binnen school op te lossen. Indien u meent dat u voor klachten (van welke aard dan ook) geen gehoor vindt bij de groepsleerkracht(en) kunt u zich wenden tot de directeur van de school, de intern vertrouwenspersoon van de school of de directeur van Stichting Delta De Bilt. Deze kunnen zorgen voor een adequate doorverwijzing binnen de school, binnen de stichting of naar de onafhankelijke extern vertrouwenspersoon, die niet in dienst is van de stichting. Deze kan proberen te bemiddelen of u verwijzen naar een onafhankelijke klachtencommissie.
De intern vertrouwenspersoon van de Michaƫlschool is Margot Oude Weernink.
De extern vertrouwenspersoon is Sonja Deutz, werkzaam bij CED Rotterdam.