De Medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan binnen de school dat namens ouders en leerkrachten communiceert met de directie. Bij belangrijke beleidskwesties moet de directie advies vragen aan de MR of heeft de instemming van de MR nodig. Het betreft hier o.a. financiƫle onderwerpen zoals begroting, jaarrekening en personele zaken.
Doel van de MR is te opereren als een open medezeggenschapsraad. Dit komt tot uiting door kritisch, betrokken en opbouwend met bestuur en directie in overleg te gaan. In dit overleg komen ook signalen van ouders en personeel aan bod. De MR streeft er naar de achterban zo veel mogelijk te vertegenwoordigen en waar nodig te raadplegen in het belang van leerlingen, ouders en medewerkers van de school. De MR streeft er naar contact te houden met de Ouderraad.
De MR wordt gevormd door drie ouders en drie leraren. Per jaar komt de MR zeven keer bijeen. De MR-vergaderingen worden vooraf aangekondigd in de Week-info en na elke vergadering worden alle ouders via de Week-info bijgepraat.

Leden schooljaar 2023/2024:

Oudergeleding:
Susan Dassen, voorzitter, moeder van Guusje (gr. 4)
Barbara Spliet, moeder van Ties (gr. 6) en Sep (gr. 4)
Lonneke van Hellemondt, moeder van Kasper (gr. 6) en Kaate (gr. 3)

Medewerkersgeleding:
Kim Corinaldi (secretaris; leerkracht groep 8)
Marleen van Willigenburg (leerkracht groep 6)
Ingrid Spelt (leerkracht groep 3)

Hieronder vindt u het jaarverslag van de MR van 2022/2023