De Wet Passend Onderwijs vraagt elke school kinderen met leer- en/of gedragsvragen zoveel mogelijk zorg-op-maat te bieden. De Michaëlschool maakt hier actief werk van.
Dit wordt in eerste instantie zichtbaar in de dagelijkse klassenpraktijk, waar onze leerkrachten oog hebben voor verschillen tussen kinderen en zich inspannen om hun pedagogisch en didactisch handelen daar op af te stemmen.
Maar ook op beleidsniveau kiest de Michaëlschool voor een duidelijke zorgstructuur. Deze wordt aangestuurd door twee ervaren intern begeleiders in onder- c.q. bovenbouw. De intern begeleiders zoeken in samenspraak met leerkrachten, maar ook in nauw overleg met ouders, naar een passend begeleidingsaanbod voor kinderen met meer specifieke hulpvragen. Het streven is om, binnen de mogelijkheden van de school, zo veel mogelijk leerlingen binnen het regulier basisonderwijs te begeleiden.

De groepsleerkracht is steeds eerste aanspreekpunt als er vragen of zorgen zijn over een leerling. De leerkracht informeert ouders gedurende het schooljaar over de voortgang van hun kind of maakt melding van ontstane hulpvragen. Afhankelijk van de aard van de hulpvraag kunnen extra oudergesprekken plaatsvinden in samenspraak met de intern begeleider of externe deskundigen. Het oplossen van problemen doen we zo samen en in nauw overleg met ouders.

De intern begeleiders dragen zorg voor:
- het in overleg met de directie handhaven en coördineren van zorgafspraken binnen de school (zorgstructuur)
- het adviseren en begeleiden van groepsleerkrachten
- het leerlingvolgsysteem, waarin leerkrachten de leerontwikkeling maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van elke leerling registreren
- het houden van leerling- en/of groepsbesprekingen met leerkrachten
- het analyseren van resultaten en opbrengsten van het onderwijs
- het voeren van extra oudergesprekken
- deelname aan netwerkbijeenkomsten met andere IB-ers binnen het Samenwerkingsverband Zuid-Oost Utrecht
- het onderhouden van contacten met externen, zoals de schoolarts en jeugdverpleegkundige, het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), de CED-groep (educatieve diensten) en andere instanties en met scholen voor Speciaal Onderwijs.

Alle scholen in de regio Zuidoost-Utrecht werken samen in het Samenwerkingsverband ZOUT. Basisscholen kunnen binnen dit Samenwerkingsverband direct gebruik maken van de specifieke expertise van de SBO-school de Stuifheuvel. Dit is een regionale school voor speciaal basisonderwijs, gevestigd in Zeist. Sinds januari 2015, bij de invoering van Passend Onderwijs, is een School Ondersteunings Team (SOT) beschikbaar. In het SOT is een groep van multidisciplinair deskundigen beschikbaar vanuit het SBO (speciaal basisonderwijs), maar ook vanuit de voormalige ambulante begeleidingsdiensten van het speciaal onderwijs. Het SOT kan, op verzoek van het regulier basisonderwijs, meedenken en adviseren over meer specifieke zorgvragen van kinderen en zorgarrangementen aanbieden. Dit gaat altijd in overleg met ouders.